top of page

Allanoli eich Cyflogres i Gyfrifydd yn y diwydiant twristiaeth.

Updated: Mar 20


Cyfrifwyr LHP

Mae rhoi eich Cyflogres i Gyfrifydd yn y diwydiant twristiaeth ar gontract allanol wedi dod yn fwyfwy poblogaidd wrth i fusnesau geisio symleiddio eu gweithrediadau a chanolbwyntio ar eu cymwyseddau craidd.

Mae'r dull hwn yn caniatáu i gwmnïau yn y sector twristiaeth reoli eu gweithlu'n effeithlon, sicrhau cydymffurfiaeth â chyfreithiau, a lleihau'r baich gweinyddol.


Dyma rai ffeithiau allweddol am roi’r gyflogres ar gontract allanol yn y diwydiant twristiaeth:


1. Arbedion Cost:

Gall rhoi’r gyflogres ar gontract allanol arwain at arbedion cost sylweddol i fusnesau yn y diwydiant twristiaeth. Trwy ddileu'r angen am adran gyflogres fewnol, gall cwmnïau arbed ar gyflogau, buddion, gofod swyddfa, a chostau cyffredinol eraill.


2. Arbenigedd:

Mae darparwyr gwasanaethau cyflogres yn arbenigo mewn ymdrin â rheoliadau a chyfreithiau treth cymhleth. Mae eu harbenigedd yn sicrhau cyfrifiadau cywir o gyflogau, trethi, yswiriant gwladol, a didyniadau eraill.


3. Effeithlonrwydd Amser:

Mae rhoi’r gyflogres ar gontract allanol yn rhyddhau amser gwerthfawr i berchnogion busnes a rheolwyr yn y diwydiant twristiaeth a all wedyn ganolbwyntio ar wella profiadau cwsmeriaid a thyfu eu busnes.


4. Graddiadwyedd:

Wrth i weithlu cwmni dyfu neu gyhoeddi contractau gwahanol oherwydd amrywiadau tymhorol sy’n gyffredin yn y sector twristiaeth, gall darparwr cyflogres sy’n cael ei gontractio’n allanol addasu ei wasanaethau’n hawdd yn unol â hynny.


5. Cydymffurfiaeth:

Mae darparwyr gwasanaethau cyflogres yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfreithiau a rheoliadau treth sy'n newid yn gyson sy'n effeithio ar iawndal gweithwyr o fewn gwahanol awdurdodaethau lle mae cwmni'n gweithredu.


6. Diogelwch Gwell:

Mae achosion o dorri data yn bryder cynyddol i bob diwydiant; mae gosod y gyflogres ar gontract allanol yn helpu i ddiogelu gwybodaeth sensitif am weithwyr trwy ddefnyddio systemau diogel a gynigir gan ddarparwyr gwasanaethau proffesiynol.


7. Gwell Cywirdeb:

Mae gan ddarparwyr cyflogres proffesiynol fesurau rheoli ansawdd trylwyr sydd wedi'u cynllunio i leihau gwallau wrth brosesu cyflogresi; o ganlyniad bydd llai o gamgymeriadau o gymharu â'i reoli'n fewnol.


8. Mynediad i Dechnoleg Uwch:

Mae llawer o ddarparwyr cyflogres ar gontract allanol yn defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf.


Angen help gyda'ch busnes' cyflogres?


Cysylltwch â'n tîm cyfeillgar heddiw


Ffoniwch Ni ar 01267 2375349 views0 comments

Comments


bottom of page