top of page

Cyngor Treth.

Gall LHP ddarparu cyngor wedi'i deilwra sy'n benodol i'ch sefyllfa a'ch helpu i lywio'r cyfreithiau treth sy'n aml yn gymhleth ac yn newid yn barhaus.


Wedi dweud hynny, mae yna rai awgrymiadau cyffredinol a all eich helpu o ran trethi.
Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw cofnodion cywir o'ch holl incwm a threuliau trwy gydol y flwyddyn. Bydd hyn yn ei gwneud hi'n llawer haws ffeilio'ch trethi a sicrhau na fyddwch chi'n colli allan ar unrhyw ddidyniadau neu gredydau y gallech fod yn gymwys i'w cael.


Mae hefyd yn bwysig cael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw newidiadau mewn cyfreithiau neu reoliadau treth a allai effeithio arnoch chi. Gall hyn gynnwys pethau fel didyniadau newydd, newidiadau i fracedi treth, neu ddiweddariadau i'r cod treth. Gall cael y wybodaeth ddiweddaraf eich helpu i wneud penderfyniadau a fydd yn lleihau eich atebolrwydd treth ac yn gwneud y mwyaf o'ch cynilion.
Yn olaf, os ydych chi'n ansicr am unrhyw beth sy'n ymwneud â'ch trethi, peidiwch â bod ofn gofyn am help.

Gall LHP helpu gyda:

  • Cyngor Treth Enillion Cyfalaf

  • Cynllunio treth uwch

  • Cynllunio a chyngor ar dreth etifeddiant

  • Ymholiadau treth

  • Sicrwydd Ymchwiliad Treth

bottom of page